giới thiệu về khoa

Khoa nghệ thuật, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (trước đây là Khoa Sư phạm Âm nhạc - Mỹ thuật) được thành lập từ năm 2001, là một địa chỉ đào tạo đại học ngành sư phạm âm nhạc và mỹ thuật đầu tiên trong hệ thống các trường sư phạm của cả nước.


Đọc thêm

tin tức
nghiên cứu - trao đổi
hoạt động chung

đào tạo
hợp tác