tin tức
thông báo

CÔNG VĂN KHẨN VỀ VIỆC GIẢNG VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

CÔNG VĂN KHẨN

Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn phát triển chương trình đào tạo giáo viên phổ thông qua mạng internet dành cho cán bộ quản lý và giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên. Khoa Nghệ thuật trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gửi danh sách các cán bộ giảng viên tham gia (có danh sách kèm theo). Kính đề nghị các giảng viên thực hiện các nội dung sau:

- Học viên vào địa chỉ: http://dangky.hnue.edu.vn để đăng ký thành viên dự học trước ngày 21.11.2016

- Hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản cho học viên. Tài khoản sẽ được thông báo qua email đã đăng ký và được sử dụng trong suốt quá trình tập huấn.

- Truy cập vào địa chỉ: http://taphuan.hnue.edu.vn và đăng nhập bằng tài khoản được thông báo để tham gia tập huấn.

Đọc hướng dẫn dành cho người học và tư học theo tiến trình và thời gian quy định.

- Xem video khai giảng khoa học.

- Học phần quy trình chung trong phát triển chương trình đào tạo giáo viên phổ thông

- Làm các bài tập trắc nghiệm của phần Quy trình chung.

- Học theo các nhóm ngành và ngành đào tạo.

- Tham gia thảo luận qua diễn đàn trên mạng về nội dung tập huấn.

- Hoàn thành các bài tập trắc nghiệm của từng nhóm ngành và ngành đào tạo.

Đề nghị các cán bộ khoa Nghệ thuật thực hiện đúng theo nội dung triển khai của tập huấn. 

Yêu cầu các trưởng bộ môn triển khai thực hiện công văn này cho toàn bộ tổ viên của tổ mình. Đây là khóa học được tổ chức trên quan điểm phát huy tính tự giác học tập của cán bộ, giảng viên, mọi kết quả và tính chính xác của dữ liệu tài khoản, kết quả học tập sẽ do cán bộ, giảng viên tự chịu trách nhiệm. Kết quả học tập của từng tài khoản sẽ được báo cáo về đơn vị sau khi kết thức khóa tập huấn. 

 

Publish: 11/22/2016 - Views: 1258 - Lastest update: 11/22/2016 10:04:34 AM
Related