nghiên cứu khoa học
đề tài - dự án nghiên cứu khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC "GIÁO DỤC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM THÔNG QUA TÁC PHẨM MĨ THUẬT - LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN"

Trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước đăng ký tham gia hội thảo. Thông tin chi tiết trong thông báo dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thông báo qua đường bưu điện nếu nhận được yêu cầu.

  
Publish: 8/1/2019 - Views: 1102 - Lastest update: 8/1/2019 9:42:55 AM
Related