TỔ BỘ MÔN

Khoa có 4 tổ bộ môn:

1. Bộ môn Thanh nhạc – Nhạc cụ;

2. Bộ môn Hình họa – Bố cục – Trang trí;

3. Bộ môn Lý luận và phương pháp giảng dạy Âm nhạc 

4. Bộ môn lý luận và phương pháp giảng dạy Mỹ thuật.