BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 TRƯỞNG KHOA: TS PHẠM VĂN TUYẾN


1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý toàn diện khoa theo quy định phân cấp của Trường. Xây dựng chương trình, nội dung, mục tiêu đào tạo đại học, sau đại học các ngành thuộc khoa thông qua Hội đồng Khoa học - Đào tạo khoa, trình Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường, Hiệu trưởng phê duyệt. Tổ chức thực hiện, quản lý các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học đã được Hiệu trưởng phê duyệt, phân công.

2. Có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Quản lý toàn diện về nhân sự, đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó trưởng khoa, Trưởng phó đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành. Đánh giá công chức hàng năm, thực hiện công tác thi đua khen thưởng kỷ luật trong phạm vi phân cấp của khoa.

3. Lập kế hoạch xin tuyển dụng viên chức giảng dạy, hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc trên cơ sở kế hoạch, quy hoạch phát triển của khoa nhằm bổ sung kịp thời đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ phục vụ, đảm bảo sự phát triển liên tục cho khoa. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức hàng năm, xét chọn cán bộ đi học tập dài hạn, ngắn hạn ở trong và ngoài nước theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

4. Quản lý toàn diện sinh viên chính quy, sinh viên học theo hình thức VLVH, học viên ngắn hạn mở tại Trường  theo chuyên ngành  do khoa phụ trách. Phối hợp với Công đoàn, Liên chi đoàn khoa, Chi Hội sinh viên khoa thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của khoa.

5. Chủ động sử dụng đúng mục đích, hợp lý và hiệu quả kinh phí được Hiệu trưởng phê duyệt hàng năm và quản lý cơ sở vật chất thuộc khoa quản lý theo quy định hiện hành.

6. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế, đối ngoại theo kế hoạch phân công, phân cấp.

7. Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên có liên quan và các công tác do Hiệu trưởng phân công.

8. Trưởng khoa có quyền ký và  đóng dấu Trường các văn bản quản lý hành chính thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

9. Trưởng khoa có quyền uỷ quyền cho Phó trưởng khoa các công việc cụ thể nhưng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc uỷ quyền đó.

10. Trưởng khoa có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban, Hội nghị do Hiệu trưởng triệu tập. Nếu vắng có lý do phải báo cáo xin phép Hiệu trưởng.

2. PHÓ TRƯỞNG KHOA

1. Phó trưởng khoa được Trưởng khoa phân công phụ trách một số công việc của khoa và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về công việc được phụ trách.

2. Có trách nhiệm và toàn quyền quyết định các công việc khi được Trưởng khoa uỷ quyền và phải báo cáo với Trưởng khoa về các công việc đã quyết định triển khai. Cùng với Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về các quyết định đã triển khai.

3. Tham dự đầy đủ các buổi họp, Hội nghị do Khoa, Trường tổ chức, khi vắng mặt hoặc đi công tác có trách nhiệm báo cáo xin phép Trưởng khoa.

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng khoa, trước Hiệu trưởng về quản lý và lãnh đạo bộ môn thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra về đào tạo và nghiên cứu khoa học của bộ môn.

- Phân công, theo dõi, giám sát cán bộ giảng dạy (kể cả giáo viên thỉnh giảng), nhân viên phục vụ thực hiện và hoàn thành các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

- Phân bổ, theo dõi, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí được Khoa phân bổ cho bộ môn theo đúng mục đích và có hiệu quả.

- Phân công giáo viên cố vấn học tập các lớp sinh viên, quản lý về chuyên môn học viên cao học, nghiên cứu sinh sinh hoạt chuyên môn tại bộ môn;

- Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả; ký xác nhận vào đề thi trước khi thi, ký xác nhận vào bảng điểm của cán bộ giảng dạy trong bộ môn phụ trách môn học trước khi gửi Trợ lý đào tạo khoa và phòng Đào tạo Trường.

- Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được Khoa và Trường giao cho Bộ môn quản lý.

- Thiết kế các đề tài nghiên cứu khoa học, phân công hợp lý CBGD trong bộ môn thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học và chuyên môn tập thể tại Bộ môn.

- Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, những quy định của khoa và Nhà trường trong phạm vi bộ môn;

- Lập kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nâng cao trình độ, tuyển dụng, hợp đồng lao động.

- Chủ trì công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá viên chức hàng năm tại bộ môn.

- Tham gia  đầy đủ các buổi họp giao ban tại Khoa, các buổi họp, hội nghị do Nhà trường tổ chức; nếu có lý do vắng mặt phải báo cáo xin phép Trưởng khoa và cử người thay thế.

- Tổ chức giao ban Bộ môn đầu tuần để triển khai các hoạt động của Bộ môn và những hoạt động khác do Nhà trường tổ chức, phân công.